כללי

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זר הוא מטעמי נוחות בלבד.
הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמן, לתנאים אלה ולתנאם נוספים המופיעים באתר.
החברה ראשית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן תקנון זה.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א-1981( להלן : ”חוק הגנת הצרכן “) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר )להלן: ”ההוראות“(, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/ או השמטות והחברה , הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון .
טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד . בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,
וכיו “ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש , בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות
באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו “ב, לכל מטרה אחרת.
המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

 

הרשמה לאתר

על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייב ות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע“י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: ”המזמין“).
הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא“ל אשר הוזנה באתר.
בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
1 .ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
2 .הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
3 .מסירת פרטים שגויים במתכוון;
4 .ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג‘
כלשהו;
5 .כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין, לרבות זכויות הקנין הרוחני, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים בתכני האתר ובמותג Avalanche הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצוב האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר.

גולשי האתר, לרבות מזמיני המוצרים, אינם רשאים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב): (א) לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם, מוצרים מידע ותוכן כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, קטעי אודיו ווידאו וטקסטים, עיצוב ותמונות וכיוצא בזאת (ב) להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים או מוצרים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים (ג) ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר (ד) להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה (ה) להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

סודיות ופרטיות

החברת מתחייבת לשמור על כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), במאגרי המידע של החברה בסודיות.
החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לצורך השלמת רכישת השיר ותים כפי שיופיע באתר מעת לעת.
על כן, נותן המזמין נותן הסכמתו לחברה / לספק להעביר לו דואר אלקטרוני ו/או הודעות ו/א פניות טלפוניות.
החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועבר ו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – ”עוגיות“ )” cookies )”על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. )אם זה רלוונטי בכלל(בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק
מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

הגבלת אחריותה של החברה

בהסכמתו לתנאים אלו מאשר המשתמש כי ידוע לו כי לחברה אין כל אחריות ביחס למהימנות, רלבנטיות או נכונות התכנים והמידע המתפרסמים והמוצגים באתר וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות במידה ויבחר המשתמש, על סמך מידע זה, לרכוש מוצר באתר ו/או להסתמך על התכנים והמידע שבו.

החברה אינה מתחייבת שהמידע המתואר והמפורט באתר יהלום את צרכיו וציפיותיו של המשתמש ו/או כי המידע מלא, מדויק או אמיתי.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים או המוצרים המוצגים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.

החברה, מנהליה, עובדים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרותו עם החברה לרכישת המוצרים כמו גם הסתמכות על התכנים שבאתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

כל שימוש במידע המוצג באתר או הסתמכות עליו תיעשה, על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. החברה, עובדיה, נציגיה, מנהליה וסוכניה לא יהיו אחראים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא שייווצר למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על המידע או המוצרים המוצגים באתר ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין הנוגע למידע זה.

החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית והיא אינה אחראית לנזקים, קלקולים, תקלות או כשלים באתר ובמערכותיו והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לכך.

השימוש שהמשתמש עושה באתר או במוצרים ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותו הבלעדית. על המשתמש לעשות שימוש במוצר שסופק לו בהתאם להוראות שצורפו למוצר (ככל שצורפו) ו/או כמפורט באתר ובכל מקרה עליו לעשות שימוש בו באופן זהיר, סביר ומקובל בלבד.

המשתמש פוטר ומשחררת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא שנגרמו או ייגרמו למשתמש או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים ו/או למוצרים המוצגים באתר.

המשתמש פוטר את החברה /או מי מטעמה מאחריות לנזק כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בגין אספקה ו/או אי אספקה של המוצרים ו/או בגין השימוש במוצרים. על אף האמור לעיל ובכפוף לכל דין, היה ונקבע על ידי ערכאה משפטית כי נגרם למזמין נזק כתוצאה משימוש במוצר תקול, תהא אחריות החברה לנזקים אלו .מוגבלת לגובה התמורה ששילם המזמין עבור המוצר.

היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לתכנים, למוצרים או לשימוש בהם או אי היכולת להשתמש בהם.

מובהר כי היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתמש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.

ככל שיתפרסם באתר מידע מקצועי או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע) הרי שמובהר כי מידע זה אינו מטעמה של החברה, אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. על המשתמשים לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה.

החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות התכנים או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על התכנים המופיעים באתר או המוצרים.

כל מידע פרסומי כל חומר פרסומי המוצג באתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשותה של החברה והיא אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר.

אין לראות בפרסום באתר כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת מוצרים כלשהם ואין לראות בה כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שיעשה המשתמש בעקבות הפרסומים.

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר או הימצאותו של אתר כלשהו המתארח בשם המתחם של האתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר המקושר או המתארח עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, החברה איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג’, לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם קיימים קישורים באתר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים), אתרים המתארחים בשם המתחם של האתר, או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי – על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.

 

תנאי שימוש ורכישה באתר

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר ו/או השירות באמצעות האינטרנט.
חברת Avalanche תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת באתר.
במידה והמוצרים אינם נמצאים במלאי החברה שהחברה לא ידע עליהן בעת ההזמנה, תבוטל המכירה ותימסר על כך הודעה לצרכן תוך שני ימי עסקים.
זאת ועוד במידה והעסקה לא תאושר על ידי כרטיס האשראי , החברה לא מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו.
יש למלא את הפרטים הבאים: מספר זיהו י, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת למשלוח דואר ודואר אלקטרוני , על מנת שהחברה תאשר את ההזמנה באתר באמצעות השרת המאובטח של החברה.
הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

מחירים

לצל כל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר ב ישראל, שהוא כולל מע”מ. המחירים המוצרים הינם / אינם כוללים דמי משלוח/ החברה תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.
לתשומת לבך: אף על פי שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות חריגה שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. רק במקרים חריגים אלו הטעות לא תחייב את האתר. במקרה זה נפנה אליך מיידית לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו מחירו הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך.

 

תנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אפליקציה מוכל שירות דומה. כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשפם ביצוע התשלום יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצע התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
החברה תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח )ככל אשר יהיו(, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי על ידי כ.א או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה העת יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

דמי טיפול ומשלוח

בהתאם למחיר ההזמנה וסוג המשלוח כמפורט בעמוד המשלוחים.
החברה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח של עד 14 ימים .
התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 .
תנאים להחזרה / החלפה:
המוצר לא נפגם, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית.
לא תתאפשר החזרה ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנפתחו .
דמי ביטול:
1 .החזיר הלקוח את המוצרים, לא יגבו דמי ביטול.
2 .הלקוח יחויב בדמי המשלוח בלבד בגין ביטול הרכישה .
3 .לחברת Avalanche שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מדיניותה
בעניין גביית דמי ביטול וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי חברת Avalanche מ ו/או מי
מטעמה בקשר לכך.

 

ביטול החיוב והחזר כספי:

בכפוף לקיומם של התנאים לביטול, כמפורט בסעיף זה לעיל, תוך 14 ימים מיום אישור קבלת הודעת הביטול של הלקוח על ידי חברת האשראי או תוך 14 ימים מיום שקיבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה בדוא”ל חוזר, לפי העניין, תבטל חברת Avalanche את חיוב הלקוח בגין רכישת המוצר הישן או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין ותשיב ללקוח את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר הישן או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין (במקרה בו הלקוח כבר חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי) באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר הישן או ביצוע ההזמנה הישנה, לפי העניין או שתבטל את חיוב הלקוח (במקרה בו הלקוח עדיין לא חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי).
החזרת מוצר תהיה תוך שליחת המוצר בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים, במייל בעמוד יצירת הקשר בצרוף החשבונית.

 

מדיניות אספקה והובלה

אספקת המוצרים שנרכשו באתר תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד.
אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תעשה באמצעות שליח של חברת שליחויות או באמצעות שירותי הפצה באמצעות דואר ישראל או בכל דרך אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה מעת לעת א6ו לב חירת הלקוח בדרך של איסוף עצמי.
אספקת המוצרים שנרכשו באתר תסופק באמצעות שליח לכתובת שהלקוח ציין בהליך הרישום ככתובת אליה מבקש את אספקת המוצאים או לתיבת האספקה של חברת השליחויות לפי בחירת הלקוח.
יובהר, כי אספקת המוצאים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת אחת בלבד.
האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזמנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מום אחר עליו יוסכם )לרבות דואר(
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי Avalanche לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ל יישובים שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או מכל סיבה אחרת, בין אם באופן זמני ו/או קבוע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Avalanche או מי מטעמה בעניין זה.
מועד אספקת המוצר ים שנרכשו באתר האינטרנט עד לשעה 00:19 ביום בו בוצעה הרכישה, הינו בתוך 3 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה בדוא”ל חוזר.
מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט לאחר השעה 00:19 ביום בו בוצעה הרכישה, הינו בתוך 4 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה בדוא”ל חוזר.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
אספקת המוצאים תבוצע רק בימי עסקים בין הימים א-ה בין השעות 19-9 , שאינם ימי חג ו/או ערבי שבתון ו/או ערבי חג.

 

מדיניות פרטיות

הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

מידע פרסומי

הלקוח מאשר כי ידוע לו כי חברת Avalanche ו/או חברה הקשורה לה תהינה רשאיות לשגר דבר פרסומת ו/או מידע שיווקי באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, שיחה מוקלטת ובכל אמצעי אחר מפרטי אמצעי התקשורת שמסר הלקוח במסגרת הפרטים האישיים.
לקוח אתר האינטרנט אשר לא מעוניין בקבלת מידע פרסומי כאמור, נדרש לסמן סימון במקום המיועד לכך באתר האינטרנט, לפיו הוא אינו מעוניין בקבלת מידע פרסומי. לקוח אתר האינטרנט יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה נמסר
לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו.
הואיל ולחברת Avalanche /או לחברה קשורה לה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרונית המשותפת ללקוח ולמשתמשים נוספים, שקל בע”מ ו/או חברה הקשורה לה רואות באי סירוב הלקוח לקבל דבר פרסומת כאמור כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח וכן מצד המשתמשים הנוספים כלפי שקל בע”מ ו/או חברה הקשורה לה לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים באותה כתובת דואר אלקטרונית לקבלת המידע הפרסומי.

Scroll to Top
דילוג לתוכן